‍ಡಾ. ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಯವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ‌ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಚಯ


"‍ಡಾ. ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಯವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ‌ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಈ ಸಂಚಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ‍!. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ [email protected]

See also :

Sanchaya